Obchodné podmienky


1. Pojmy

Vkladanie-inzeratov.sk je internetový server poskytujúci službu Vkladanie inzerátov.

Službou Vkladanie inzerátov sa rozumie umiestnenie inzerátu Užívateľa na internetové inzertné servery tretích strán .

Inzerátom sa rozumie nadpis a text inzerátu, kontaktné údaje (e-mail, telefón, webová adresa, skype, icq), informácie o polohe (kraj, okres, mesto) a multimediálne prvky (obrázky, videá).

Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba využívajúca služieb servera Vkladanie-inzeratov.sk.

Poskytovateľ - poskytovateľom služby Vkladanie inzerátov je právnická osoba Vkládej.cz s.r.o., IČ 01621301.


2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Užívateľ vykonáva prostredníctvom objednávkového formulára na stránke Poskytovateľa, viz http://vkladanie-inzeratov.sk/1-objednavka-inzercie

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za objednanú službu do 5 dní od objednania na bankový účet Poskytovateľa alebo cez platobný systém PayPal.

Pokiaľ užívateľ cenu za objednanú službu do 5 dní neuhradí, zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom zaniká.

Ceny sa riadia podľa platného cenníka na http://vkladanie-inzeratov.sk/15-cennik

Užívateľ je povinný pred odoslaním objednávky skontrolovať zadané údaje v objednávkovom formulári. Poskytovateľ nezodpovedá za formálne alebo gramatické chyby uvedené v inzeráte Užívateľa, nezodpovedá taktiež za nesprávnosť kontaktných údajov. Ak Užívateľ zistí nezrovnalosti vo svojom inzeráte ešte pred vykonaním služby, môže požiadať Poskytovateľa o úpravu svojho inzerátu. Ak zistí Užívateľ nezrovnalosti vo svojom inzeráte až po vykonaní služby, nedá sa už domáhať akékoľvek úpravy inzerátu, náhrady služby alebo vrátenia platby.


3. Plnenie služby

Poskytovateľ sa zaväzuje službu vykonať v rozsahu uvedenom v objednávke Užívateľa a to do 3 pracovných dní od prijatia platby. Služba je však väčšinou vykonávaná v kratšom termíne, spravidla do 1 pracovného dňa od prijatia platby.

Inzeráty sú vkladané na internetové inzertné servery podľa uváženia Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje po vykonaní služby Užívateľovi poskytnúť zoznam inzertných serverov, kam bol inzerát Užívateľa umiestnený.

Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť inzertných serverov tretích strán.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb vkladanie-inzeratov.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb servera vkladanie-inzeratov.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.


4. Práva poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte Užívateľa, aby zabezpečil bezproblémové vloženie inzerátu na inzertné servery tretích strán.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby Užívateľovi, a to predovšetkým v prípadoch, keď je inzerát v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Užívatelia nemajú žiadny právny nárok na užívanie služieb servera vkladanie-inzeratov.sk.


5. Ochrana osobných údajov

Užívateľ dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľovi. Nakladanie s osobnými údajmi Užívateľov podlieha ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ dáva výslovný súhlas s tým, že údaje uvedené v objednávkovom formulári budú pri vykonaní služby umiestnené a zobrazené na inzertných serveroch tretích strán.

Užívateľ dáva výslovný súhlas s tým, aby Poskytovateľ užil jeho osobné údaje (popr. kontaktné údaje právnickej osoby) k jeho kontaktovaniu za účelom zasielania obchodných oznámení. Užívateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť odmietnuť prijímať takéto informácie.

Získané osobné údaje nepoužije Poskytovateľ na iné účely, než ktoré sú bezprostredne spojené s poskytovanou službou.


6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2015. Poskytovateľ je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť.